برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (3180)

قسمت دوم : تحلیل داده ها75فصل چهارم: بحث بحث………………………………………………………………………………………………………………………………81فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاداتنتیجه گیری و پیشنهادات 87منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….88Abstract98فهرست جداولجدولعنوانصفحه1-2 مواد مورد استفاده در تحقیق582-2دستگاههای مورد استفاده در تحقیق591-3شاخص های میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر در Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (3177)

4-2-1) توصیف متغیر جنسیت594-2-2) توصیف متغیر سن مشتریان614-2-3) توصیف متغیر تحصیلات634-2-4) توصیف متغیر عامل محصول654-2-5) توصیف متغیر عامل قیمت664-2-6) توصیف متغیر عامل توزیع (مکان)674-2-7) توصیف متغیر ترفیع684-2-8) آماره های توصیفی متغیرهای به کار رفته در Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (3176)

فصل سوم: روش شناسی تحقیق533-1- مقدمه543-2- فرایند تحقیق543-3- فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق553-4- روش تحقیق573-5- جامعه و نمونه آماری573-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها583-7- روش جمع‌آوری داده‌ها583-8- شرح پرسشنامه593-9- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و Read more…